Chào mừng bạn đến website Việt thành phạm tuyên

Thư viện Video

Giới thiệu về công ty

Việt thành phạm tuyên Công ty TNHH Âm nhạc Việt Thành được thành lập vào tháng 2 năm 2006, tiền thân của cửa hàng âm nhạc, nhạc cụ Phạm Tuyên. Công ty chúng tôi đã dần khẳng định và chứng minh khả năng, năng lực của mình về một số lĩnh vực kinh doanh như: Âm thanh, Ánh sáng, Tổ chức sự kiện, Cho thuê thiết bị,...trên thị trường.
Cho thuê âm thanh ánh sáng đêm nhạc Biển Tình

“MÊy n¨m gÇn ®©y, ra biÓu diÔn t¹i MiÒn B¾c lÇn ®Çu tiªn t«i được h¸t víi ©m thanh như­ thÕ nµy “ §ã lµ t©m sù trư­íc mÊy ngµn kh¸n gi¶ cña Thµnh Phè H­ưng Yªn trong ®ªm nh¹c “ BiÓn T×nh” ®ªm 27 th¸ng 07 n¨m 2011 cña MR §µm.

¢m thanh, ¸nh s¸ng ®ã cña ViÖt Thµnh Ph¹m Tuyªn H¶i Phßng ®Õn víi Hư­ng Yªn theo lêi mêi C«ng ty TruyÒn th«ng tæ chøc sù kiÖn héi NghÖ sü s©n khÊu ®iÖn ¶nh ViÖt Nam

 

Gửi email Bản in Trang trước